fbpx

שימוש באתר תקנון שימוש באתר האינטרנט

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט chooseyourtenne.co.il המופעל על ידי לבנת חן ח.פ 301638425 מכתובת ה' באייר 14 פתח תקווה  ת.ד 4928460. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע(בין היתר ) למכירה מוצרים שונים. (להלן: "המוצרים").

 • כללי
 • כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
 • התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר. אם אינך מסכים עם תקנון זה, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט או ביצוע רכישות באתר.
 • הנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיוב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
  בפרסומי דפוס וכיוב, לכל מטרה אחרת.
 • הנהלת האתר רשאית, מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את אתר האינטרנט ו/או תנאי שימוש אלו בכל רגע נתון. בכל מקרה שבו הנהלת האתר תתאים, תגביל, תשנה או תחליף את אתר האינטרנט או את תנאי השימוש בו, המשך שימושך באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך להתאמה ,להגבלה, לשינוי או להחלפה שיבוצעו בו. היה וישונו תנאי שימוש אלו וביצעת כבר הזמנה מהנהלת האתר, תנאים מתוקנים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר בוצעה על ידך בטרם פרסום התנאים המתוקנים באתר. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם.
 • הרשמה ורכישה באתר
 • רכישת המוצרים דרך אתר האינטרנט הינה לבני 18 ומעלה. הינך מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 ומעלה.
 • הנך מצהיר בזאת בעצם הרשמה לאתר, כי כרטיס החיוב באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או שאתה פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי הנך הוא בן 18 שנים ומעלה.
 • המחירים המופיעים לצידו של כל מוצר מייצג את מלוא המחיר לצרכן והכל כמפורט בדף המכירות עצמו.
 • כל המחירים נקובים בשקלים חדשים, ללא קשר למקום שבו בוצעה או נשלחה ההזמנה בתוספת מע”מ כחוק, אלא אם צוין אחרת מפורשות.
 • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין י בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
  ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מסטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
  שם משפחה, מסטלפון, יישוב, רחוב  מסבית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת
  מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת הרכישה.
 • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 • מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד גכלשהו;
  • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • אופןביצועהתשלוםעבורההזמנה
 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או שירות ארנק אלקטרוני אחר.
 • אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 • במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
 • במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת כי בכל רגע נתון, כי כלל המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יהיו זמינים. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם הנהלת האתר לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש. הנהלת האתר מתחייבת לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה למשתמש כאמור אין ולא תהיה למשתמש כל עילה לקבלת פיצוי נוסף כלשהו.
 • תכולת המארזים המוצגים באתר, עשויה להשתנות בהתאם לעונות השנה וזמינות חומרי הגלם והתמונות המוצגות באתר הן לשם המחשה בלבד.
 • בכל הנוגע למוצרים הכלולים בתכולה של דרך הטנא – בכל מקרה בו לא תהיה להנהלת האתר אפשרות לספק מוצר כזה או אחר, אשר כלול ברשימת המוצרים הנכנסים למארז, וזאת מסיבה שאינה תלויה במשתמש, אזי יהיה רשאית הנהלת האתר, להחליף את המוצר הספציפי במוצר חלופי אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
 • כל המוצרים הכלולים בארגזים הינם כשרים. רובם עם תעודה ונושאים כשרות שונה , על מנת לברר פרטים ו/או לבקש כשרות מסויימת ו/או רק מוצרים עם תעודת כשרות.
 • לבקשות מיוחדות בעניין ניתן לפנות לבעל האתר בדוא”ל שכתובתו Tenneisr@gmail.com
 • אספקת המוצרים
 • אספקת המוצר עי הנהלת האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או שירות ארנק אלקטרוני אחר. כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה.
 • הנהלת האתר מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה כי המוצר יגיע במהירות כפי שרשום בדף ההזמנה.
 • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או שירות ארנק אלקטרוני אחר.
 • דמי המשלוחבנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה.
 • הזמנות שיתקבלו באמצעות האתר, עד ליום רביעי בשעה 10:00 בבוקר לכל המאוחר, יסופקו בין חמישי לשישי שבאותו שבוע. לפי אזורי החלוקה המצוינים בעמוד הרכישה . כל הזמנה שתיכנס לאחר מועד זה, תסופק בשבוע שלאחר מכן או בתיאום טלפוני מראש עם הנהלת האתר.
 • אזורי חלוקה שלא מופיעים בעמוד הרכישה יש לפנות לבעל האתר באמצעות טופס ליצירת קשר או tenneisr@gmail.com או 0526744434 לברר זמינות משלוחים לאזור המבוקש.
 • במידה ואין ביכולתה של ספק השליחויות לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 • על הלקוח להודיע מיידית להנהלת האתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 • יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול
 • “איסוף עצמי”-איסוף עצמי יעשה בתיאום מראש בלבד עם בעל האתר בדרכי ההתקשרות שלהלן:Tenneisr@gmail.com  או דרך עמוד יצירת קשר.
 • איסוף עצמי יתאפשר בחלוף 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  • מסיבה הקשורה עם ספק השליחות.

5. מדיניות ביטול מצד המזמין

 • משתמש שביצע עסקה באתר ומעוניין לבטלה יוכל לעשות כן, לכל המאוחר שני ימי עסקים קודם למועד האספקה המתוכנן בדרכים הבאות: באמצעות דוא”ל לכתובת Tenneisr@gmail.com בשיחת טלפון לשירות הלקוחות של הנהלת האתר שמספרו 052-6744434.
 • בהודעת ביטול כאמור, יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ומספר ההזמנה.
 • במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו.
 • לא ניתן יהיה לבטל עסקה במועד מאוחר יותר מהקבוע לעיל .
 • הואיל ומדובר במוצרי מזון, הרי שבהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א- 2010, אין ולא ניתן יהיה לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים ו/או להעניק החזר כספי על רכישות שבוצעו באתר וסופקו ללקוח.

6.ביטול רכישה מצד החברה

 • הנהלצ האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי הנהלת האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7.תקשורת אלקטרונית

 • עם הרשמתך לאתר הינך מסכים לכך שהנהלת האתר, תשלח לך, מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, הודעות אלקטרוניות או כל הודעה מסוג אחר, לרבות דבר פרסומת בנוגע לחשבונך באתר זה, להנהלת האתר ו/או למוצריו ו/או לשירותים המוענקים על ידו. הודעות אלקטרוניות אלו יישלחו לכתובת הדוא”ל שלך שנמסרה להנהלת האתר במהלך ההרשמה ו/או לכתובת הדוא”ל המשויכת לחשבון שלך .תכני ההודעות שישלחו כאמור יהיו תקפים בעת שליחתם, ללא קשר למועד שבו תקבל אותם או למועד בו תקרא אותה. תוכל להפסיק לקבל הודעות כאמור בכל עת עם מסירת הודעת הסרה מרשימת התפוצה שתשלח על ידך להנהלת האתר בכתב.
 • כתובת הדוא”ל שנמסרה תשמש רק את הנהלת האתר (ו/או מי מטעמו) ולא תימכר, תשותף או תיחשף בצורה אחרת לצדדים שלישיים, זולת אלו המותרים בכפוף למדיניות הפרטית שלנו ,ובכפוף להסכמתך המפורשת. יובהר כי חברות קשורות לבעל האתר לא ייחשבו בהקשר זה כצדדים שלישיים.
 • תוכל לבחור להפסיק לקבל הצעות אלו בכל רגע נתון על ידי משלוח מייל לכתובת דוא”ל Tenneisr@gmail.com או באמצאות לחיצה על הכפתור “הסר” בגוף הודעת הדוא”ל שנשלחה אליך.
 •  זכויות יוצרים
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (chooseyourtenne.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 • אחריות
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.סודיות ופרטיות

 • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 • החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7.דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.